Verordening Wmo vastgesteld door gemeenteraden in de IJmond - Amendement GroenLinks aangenomen -

28-12-2017, 13:41 | Lezersnieuws | Pieter van Popta (gemeenteraadslid GroenLinks Beverwijk)

Gemeenteraden Beverwijk, Heemskerk en Velsen akkoord met gewijzigde Wmo-verordening

IJmond - De gemeenteraden in Beverwijk (19 december) en Heemskerk en Velsen (21 december) zijn akkoord gegaan met de nieuwe verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

GroenLinks heeft het voorstel in de drie IJmond gemeenten geamendeerd (aangepast).

Het voorstel van de colleges van B en W was de hoogte van het pgb te laten afhangen van het feit of de zorgverlener in loondienst is, of als zelfstandige ondernemer werkzaam is. In het voorstel stond "ondersteuners, die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer: 80% van het tarief dat geldt voor ondersteuners die bij een professionele organisatie werken". Het argument hiervoor was dat zelfstandigen minder overheadkosten hebben, en dat daarom een lager tarief gerechtvaardigd zou zijn.

Het amendement van GroenLinks was om dit onderscheid tussen werknemers in loondienst en zelfstandige ondernemers te schrappen. Het is in verschillende gemeenteraden, soms met steun van ander partijen, ingediend en aangenomen.

De indieners van het amendement zijn van mening dat zelfstandige ondernemers te maken kunnen hebben specifieke kosten die van invloed kunnen zijn op de hoogte van het tarief. Hierbij valt te denken aan arbeidsongeschiktheidsverzekering, opleidingskosten, kosten voor een praktijkruimte, enz. Ook gelet op de maatschappelijke discussie over ZZP-ers is het ongewenst dat de gemeente er automatisch van uitgaat dat zelfstandigen tegen een lager tarief kunnen werken dan werknemers in loondienst. Werknemers in loondienst kunnen nooit concurreren tegen ZZP-ers, als die ZZP-ers werken zonder goede pensioenopbouw, zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering, zonder andere risico dekkende voorzieningen Het is niet de taak van de gemeenten om inkomensbeleid te gaan voeren waar het gaat professionele aanbieders van zorg en/of ondersteuning.

GroenLInks wil voorkomen dat pgb-houders een lager bedrag krijgen dan in het geval van zorg in natura, en daardoor mogelijk niet in staat zijn om de benodigde zorg in te kopen bij een aanbieder. GroenLinks wil ook voorkomen dat zelfstandigen gedwongen worden om onder de kostprijs te gaan werken.

Het voorstel om bij de vaststelling van het pgb geen lager tarief te hanteren voor zelfstandige aanbieders is aangenomen in Beverwijk, Heemskerk, en in Velsen. Daarmee is ook bereikt dat de gewijzigde Wmo verordening in alle IJmondgemeenten gelijk is gebleven.