• Dennis Heijnen

    TESSA BRUGGINK

Dennis Heijnen (CDA): 'Snelheid op de A22 moet omlaag'

IJMUIDEN De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Dennis Heijnen van het CDA. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

Provinciale Staten beslissen over Ruimtelijke Ordening. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woningen gebouwd en waar worden windmolens geplaatst? Mobiliteit. waar leggen we nieuwe wegen aan en hoe is ons openbaar vervoer ingericht? Milieu. wat zijn onze klimaatopgaven, hoe gaan we die behalen en op welke gronden wordt dat gerealiseerd. De woningnood in heel Noord-Holland is voor het CDA het belangrijkste thema. Als gemeenten en inwoners behoefte hebben een woningen en sommigen daarvan moeten buiten het bebouwd gebied worden gebouwd, dan moet de provincie die toestemming geven. Ook willen we dat regio's plannen maken voor een minimaal aantal te bouwen woningen, in plaats van een maximum af te spreken. Verder willen we procedures versnellen en een flexibel team aan experts om gemeenten te ondersteunen.
 
[De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Inbreiden binnen de bebouwde kom of een leegstaand bedrijventerrein omtoveren tot woonwijk klinkt leuk, maar blijkt in de
praktijk erg lastig. Bovendien is het vaak een druppel op een gloeiende plaat. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan
toestaan?]

Het CDA vindt dat de provincie bouwen in het buitengebied moet toestaan als gemeenten en inwoners daar om vragen. We hebben vertrouwen dat de gemeenten, met een democratisch gekozen bestuur, hier de juiste keuze in kan maken. Aangewezen natuurgebied blijft natuurlijk beschermd.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

De marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' is succesvol, maar het kan en moet nog beter. Het programma focust nu erg op de georganiseerde reizen, het CDA wil dit uitbreiden met dagjesmensen en toeristen die op eigen gelegenheid reizen. Hiervoor willen wij een toeristen OV-kaart invoeren, zodat ze één ticket kunnen kopen om daar de hele provincie mee in te trekken. Met de trein of ben je namelijk zo in alle prachtige steden en gebieden die Noord-Holland rijk is.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

De bereikbaarheid staat zo onder druk dat kiezen voor alleen asfalt of openbaar vervoer geen optie is om de druk te verlichten. In alle vormen van vervoer moet geïnvesteerd worden, dus ook in bijvoorbeeld fietssnelwegen. Daarnaast wil CDA wil dat zo snel mogelijk een oplossing wordt gevonden voor de verbindingsweg A8-A9. Het CDA maakt zich namelijk zorgen over de luchtkwaliteit bij Krommenie en Assendelft. Bij de inrichting van de nieuwe A8-A9 houden we natuurlijk oog voor de belangen van de bewoners van de Broekpolder. Ook moet de snelheid op de A22 worden afgewaardeerd.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren? 

Nee, het CDA is voorstander van peil volgt functie. Je kunt niet zomaar delen van de grond onder water zetten zonder goed alternatief plan voor de telers op die gebieden. Er is nog veel innovatie mogelijk op dit gebied, zoals onderwater drainage. Dat moeten we eerst onderzoeken. Boeren moeten hun bedrijf rendabel kunnen houden.
 
[Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij)
het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?] 

Het CDA onderkent de noodzaak van de kap. Het CDA wil ook dat bekeken wordt of een tweede en derde fase echt nodig zijn of misschien wat aanpassing behoeven. Met name de kap van de bomen bij Kaapnol ligt gevoelig dus als daar een aanpassing mogelijk is, zou dat mooi zijn.
 
Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen? Zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond? 

Het CDA maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit rondom Tata Steel. Toch zijn we ons ook bewust van de enorme werkgelegenheid die Tata biedt. Daarom wil het CDA snel inzetten op andere oplossingen voor de luchtvervuiling, zoals een hal om de grafietdeeltjes op te vangen.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

Het CDA wil realistisch en betaalbaar de klimaatdoelen van Parijs halen. Dit betekent dat voor zonne-energie op daken voorrang krijgt op zonneweides en windenergie geplaatst wordt op plaatsen waar daar draagvlak voor is, zoals op industrieterreinen en langs snelwegen.