• Er zijn natte duinvalleien en meertjes ontstaan

    PWN

Duingebied bij Bloemendaal hersteld

BLOEMENDAAL De eerste konijnenholen zijn gegraven, de vos is gesignaleerd en ook de damherten hebben de weg naar de Groote Zijp al teruggevonden. Deze week werden de laatste werkzaamheden aan het natuurproject bij de De Bokkedoorns door beheerder PWN afgerond. Het is nu aan de natuur om het prachtige duingebied weer in oude luister te herstellen.

Sinds 2008 heeft PWN gewerkt aan het herstel van de duinen van het project Bokkedoorns in het noordwestelijk deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Over een grote oppervlakte werd de ruige begroeiing met struikgewas weggehaald en het voedselrijke duinzand afgegraven. Met het doel de wind weer toegang te geven tot het gebied en het zand te laten stuiven.

DUINVALLEIEN Er ontstonden natte duinvalleien met prachtige meertjes, mede omdat de grondwaterspiegel, na het stopzetten van de waterwinning in 2002, terugkeerde naar zijn oude niveau. Planten, insecten en vogels voelden zich onmiddellijk thuis in het prachtige Natura 2000-landschap. Het vrijkomende zand werd tijdelijk opgeslagen op een terrein naast de Zeeweg in de Groote Zijp. Het was bedoeld voor de bouw van de natuurbruggen die de verschillende duingebieden met elkaar verbinden. Omdat er minder zand nodig was dan voorzien, bleef de Groote Zijpe vijf jaar opslaggebied voor het overtollige zand.

KIEFTENVLAK Tot uit berekeningen bleek dat de duinen bij Wijk aan Zee in de toekomst, bij de huidige verwachting over zeespiegelstijging door klimaatverandering, onvoldoende veiligheid zouden bieden. Om het infiltratiegebied Kieftenvlak, bestemd om water te filteren, tegen het zoute water te beschermen, moest een deel van de duinen worden verhoogd. Het zand uit de Groote Zijp kreeg daardoor alsnog een nuttige bestemming.

In twee maanden tijd werd 55.000 kubieke meter zand van Bloemendaal naar Wijk aan Zee getransporteerd. In hoog tempo werd de Groote Zijp getransformeerd van zandopslag tot een natuurgebied met zacht glooiende duinen en kleine diepe en ondiepe meertjes.

KWELWATER De boswachters Ina Roels en Coen van Oosterom, toezichthouders op het project, zijn maar wat trots op het eindresultaat. 'Nu keren planten en dieren die we graag zien weer terug in het gebied. Bovendien is het gebied zo ingericht dat er een mozaïek van verschillende landschappen is ontstaan. Daar stuift het zand en groeien straks gras, struiken en kleine boompjes. Het kwelwater in de meertjes is door zijn zuurgraad en hoge concentratie aan mineralen perfect voor de vegetatie van een natte duinvallei,' aldus boswachter Ina Roels.

De eerste dieren hebben het nieuwe gebied inmiddels dus ontdekt. In het broedseizoen kunnen zij in alle rust zorgen voor eventuele nazaten. Maar ook daarna zijn ze veilig in het gebied. De Groote Zijp en omliggende duingebieden zijn namelijk niet toegankelijk voor het publiek. En zo blijft een uniek stukje natuur beschermd en ongerept.