• Gemeente Velsen

Informatieavond over het windpark op zee

REGIO Er is op 19 juni een informatieavond over het ontwerpkavelbesluit V Hollandse Kust (noord) en de effecten hiervan op het milieu voor het windpark op zee. Daarnaast wordt ook het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) besproken, hiermee wordt het windpark op zee op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten.

Het tracé voor de kabelverbinding tussen het windpark en het hoogspanningsstation in Beverwijk - het voorkeursalternatief - is nu bekend (zie het kaartje hieronder). Het gaat om een ondergrondse verbinding naar een transformatorstation op het terrein van TATA-Steel. In Beverwijk wordt de duurzaam opgewekte energie vervolgens aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Het regionale voorkeurstracé legt het kortste traject af en tast de omgeving het minste aan omdat het transformatorstation op een bestaand bedrijventerrein komt.

In het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden het windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Het onderzoek naar de milieueffecten voor de kavel is afgerond. U kunt inspreken. Daarbij kunt u aangeven wat er volgens u aan het ontwerp-kavelbesluit en de onderliggende stukken veranderd zou moeten worden. De avond is opgezet als inloopavond. U kunt binnenlopen op ieder gewenst moment tussen 19.00 en 21.00 uur. In de zaal zijn medewerkers van het ministerie van EZ en Klimaat, Rijkswaterstaat, RIVM en TenneT. Locatie is Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan Zee. U bent van harte welkom om vragen te stellen of uw zienswijze te geven. Meer informatie: bureau-energieprojecten.nl of 070 3798979.