• Zo rustig is het niet in de spits.

    Google Maps

Sluipverkeer lastig weg te krijgen

VELSEN In oktober 2017 bleek sluipverkeer door Velsen-Noord een probleem. De raad vroeg het College om daar eens wat aan te doen in motie 31: 'Terugdringen sluipverkeer door Velsen-Noord'. Het college heeft de boel laten onderzoeken en stelt onder meer voor om met camera's de sluipers aan te pakken. 

ONWENSELIJK Na het aannemen van de motie is onderzocht wat de karakteristieken van het  sluipverkeer zijn en welke maatregelen mogelijk zijn om het sluipverkeer daar terug te dringen. Na onderzoek bleek dat voornamelijk medewerkers van Tata Steel in de middagspits zorgen voor file op de Wenckebachstraat. Daarnaast is de N197 zeer zwaar belast. Het sluipverkeer probeert deze vertraging te ontwijken via de dorpskern van Velsen-Noord. "Dit is geen wenselijke situatie voor de inwoners van Velsen-Noord en dient daarom tegen te worden gegaan", schrijft het College. 

Maatregelen kunnen ook nadelig zijn voor bewoners.

ALTERNATIEVE ROUTE "Het treffen van effectieve maatregelen binnen de woonkern Velsen-Noord is een uitdaging, omdat deze ook nadelig kunnen zijn voor de inwoners zelf. De conclusie is dat een alternatieve route de beste oplossing is. Daarmee kan het sluipverkeer door Velsen-Noord worden ontmoedigd en een alternatief worden geboden tijdens de middagspits en wanneer er file is.

PLOT Om te bepalen of de alternatieve route voldoende effect heeft, is een pilot uitgevoerd. Van 11 juni tot en met 30 september 2019 is er in Velsen-Noord actief verwezen naar  een alternatieve route vanuit Tata Steel naar de A22, via de route ten zuiden van Velsen-Noord. Deze route werd aangegeven door middel van digitale schermen in de berm die gekoppeld waren aan de trajecttijden van de normale gewenste route (N197) en de alternatieve route. Wanneer de reistijd van de alternatieve route sneller was dan de reistijd van normale gewenste route werd hier actief naar verwezen. Momenteel brengen wij de resultaten van de pilot in kaart. 

GESLAAGD? In  combinatie met uit te voeren enquêtes onder Tata Steel personeel en onder bewoners van Velsen-Noord zal in kaart worden gebracht in hoeverre de pilot is geslaagd. Aan de hand van het resultaat zal bepaald worden of het nuttig en wenselijk is de verwijzing naar de alternatieve route bij file op de Wenckebachstraat permanent te maken".

Mogelijk is dit een indicatie dat de proef niet geslaagd is.EVALUATIE Wel merkt het college op dat tijdens de proef klachten over sluipverkeer bleven binnenkomen. Mogelijk is dit een indicatie dat de proef niet geslaagd is of dat de verwijzing op een andere wijze moet plaatsvinden. De evaluatie, die naar verwachting in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar afgerond is, zal dit moeten uitwijzen. 

KENTEKENCAMERA'S Vooruitlopend op de resultaten, en als deze pilot niet omgezet wordt in een permanente situatie, kan in samenspraak met de inwoners van Velsen-Noord en andere  belanghebbenden onderzocht worden of er toch mogelijkheden zijn om maatregelen tegen  sluipverkeer te treffen binnen de woonkern van Velsen-Noord. Daarbij kan gedacht worden aan verkeerskundige ingrepen of mogelijkheden tot beperkte toelating door middel van  kentekencamera's. Dit hangt, wat het college betreft, af van de wensen van de inwoners van Velsen-Noord.

OORZAAK Het beste zou uiteraard zijn het probleem van het sluipverkeer aan te pakken bij de oorzaak, namelijk bij de overbelasting en slechte doorstroming op de N197, met name bij het kruispunt met de Velserweg en Wijkerstraatweg. Hiertoe zal een gezamenlijke inspanning met  Beverwijk en Heemskerk worden geleverd om de provincie te bewegen de verkeerssituatie op de N197 in samenwerking met de gemeenten te verbeteren. De aanpak van deze kruising is  opgenomen in de regionale mobiliteitsvisie IJmond".