• Teresa da Silva

    D66

Teresa da Silva (D66): 'Waterwegen veel meer benutten in Noord-Holland'

REGIO De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Teresa da Silva Marcos van D66. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

Er valt zeker wat te kiezen. Het klimaat en de klimaatverandering hebben nu al een erg belangrijke rol. De meningen hierover verschillen veel, maar degenen die er het meeste eronder te lijden zullen hebben, de jongeren, roeren zich terecht, nu al. D66 herkent de noodzaak hiervan!

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

D66 is voor binnenstedelijk bouwen. Nederland kent veel eengezinswoningen; om de woningbouw opgave die vooral voor jongeren en starters van groot belang is, moeten wij ons minder richten op de bouw van eengezinswoningen. Eerst horen "gaten" opgevuld te worden. Gelaagd bouwen is een realistische optie. We willen geen bouw toestaan in gebieden met bijzondere en hoogwaardige flora en fauna. Het open landschap heeft Noord-Holland nodig voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, rust en recreatie.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op buitenlanders. Dat zal zo altijd blijven. Ik weet dat als geen ander omdat ikzelf ooit een van die buitenlanders was. Maar Noord-Holland is veel meer dan Amsterdam en dat moeten wij laten zien. Natuurlijk moet naast marketing ook in infrastructuur geïnvesteerd worden: water- en OV-vervoer, hotels en trekpleisters.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

D66 wil het autogebruik verminderen. Dat is beter voor het milieu, voor de gezondheid van de Noord-Hollandse inwoners en voor de doorstroom van verkeer. Het provinciaal beleid, waar ook gedragsmaatregelen deel van uitmaken, moet de Noord-Hollander verleiden meer gebruik te maken van de fiets of het OV. Na het oplossen van een aantal knelpunten, ziet D66 geen noodzaak voor de aanleg van nieuwe wegen of verbindingen in Noord-Holland. D66 gaat voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Vol investeren in fiets, OV en minimaal in auto. Waterwegen, in onze provincie alom aanwezig, worden momenteel nauwelijks benut voor vervoer van personen, ook hier liggen kansen!

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

D66 wil de bodemdaling in veenweidegebieden stoppen. Er wordt geld ter beschikking gesteld voor drainage en voor andere vormen van teelt. D66 wil dat de financiering van natuurbeheer voor langere termijn is veiliggesteld zodat natuurbeheerders, agrariërs en particulieren weten welke investeringen zij kunnen doen.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij)het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

PWN en Staatsbosbeheer hebben veel kennis in huis. Inwoners kunnen altijd hun stem laten horen door in te spreken tijdens commissie en Statenvergaderingen. Ook is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Dit gebeurt echter achteraf, wanneer plannen al vaste vorm hebben en in stemming kunnen worden gebracht. Met de introductie van de Omgevingswet zullen de inwoners vooraf geconsulteerd worden en er in een veel eerder stadium bij betrokken worden.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen? Zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond?

Alle bedrijven hebben zich aan dezelfde (Europese) regels te houden. Deze regels zijn al de strengste in de wereld. Ik ken Tata Steel als een bedrijf dat graag investeert in nieuwe en innovatieve productie methodes. Een bedrijf dat circa 9000 arbeidsplaatsen biedt. Een bedrijf dat samenwerkt met onderwijsinstellingen, met andere bedrijven en altijd open staat voor hun buren. Dat neemt niet weg dat de gezondheid van de inwoners en de luchtkwaliteit in de IJmond erg fragiel is. En dat de rol van de provincie is: altijd alert zijn en blijven!

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

De twaalf D66-provincielijsttrekkers hebben recentelijk een klimaatplan gepresenteerd. D66 ziet dat we nog nooit zoveel mogelijkheden hebben gehad om iets aan de dreigende klimaatcrisis te doen. Hiermee wil D66 er in de provincies aan bijdragen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.